Service en Onderhoud Tap Koeltechniek Van Duijnen Horeca Service

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Duijnen Horeca Service B.V.

1. Partijen
1. Van Duijnen Horeca Service: Van Duijnen Horeca Service B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39090460, gevestigd te Almere aan de Rondebeltweg 34 (1329 BB), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Van Duijnen Horeca Service:
Website: www.vanduijnenhoreca.nl
Email: cs-horeca@vanduijnen.nl
Telefoonnummer: 036-53 87 878
Btw-identificatienummer: NL8144.54.926B01
3. Wederpartij: de (potentiële) wederpartij van aangeboden diensten en goederen van Van Duijnen Horeca Service.

2. Toepasselijkheid
1. Van Duijnen Horeca Service verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Van Duijnen Horeca Service en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
4. Derden die door Van Duijnen Horeca Service bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels
overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds heeft een geldigheidsduur van twee maanden en is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Van Duijnen Horeca Service is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Van Duijnen Horeca Service van getallen, maten, gewicht, omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten in de getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het
geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Van Duijnen Horeca Service.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Van Duijnen Horeca Service.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Van Duijnen Horeca Service een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Van Duijnen Horeca Service, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. Prijzen, betaling en opschorting
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle prijzen/bedragen redelijk en billijk.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Duijnen Horeca Service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering/levering te hebben voldaan.
4. Indien betaling op factuur geschiedt, dan dient iedere betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Er wordt geen kwijting verleent voor betaling aan vertegenwoordigers, agenten of technicus.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Van Duijnen Horeca Service terstond gerechtigd om Wederpartij een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen
15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service is het Wederpartij niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
7. Upgrading of downgrading van Servicepakketten op initiatief van Wederpartij is slechts mogelijk na overleg en wederzijdse instemming.
8. Na totstandkoming van de overeenkomst is Van Duijnen Horeca Service gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen van tenminste 10% van toeslagen, op vrachten, douanetarief, goederen, materiaalprijzen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
9. Bij bestellingen onder de € 140,– worden orderkosten van minimaal € 15,– in rekening gebracht.
10. Bij duurovereenkomsten is Van Duijnen is gerechtigd om de servicekosten jaarlijks met 2,5% te verhogen ofwel – indien dit percentage hoger is – in januari te indexeren, conform publicaties van het CBS. De servicekosten worden niet gewijzigd indien een indexering leidt tot een lager tarief.
11. Van Duijnen Horeca Service heeft het recht haar werkzaamheden te staken of geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang Wederpartij terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Van Duijnen Horeca Service niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

5. Uitvoering/Levering door Van Duijnen Horeca Service
1. Van Duijnen Horeca Service zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Van Duijnen Horeca Service worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Van Duijnen Horeca Service uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. Van Duijnen Horeca Service zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst/leveringen trachten na te komen. Deze termijn is nimmer fataal, waardoor Wederpartij Van Duijnen Horeca Service altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld van
tenminste 21 dagen, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning en kostenraming van de overeenkomst naar oordeel van Van Duijnen Horeca Service kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door
Wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst of tijdens het uitvoeren van de overeengekomen onderhouds-, reparatiewerkzaamheden door Wederpartij opdracht wordt gegeven voor het verrichten van niet-overeengekomen werkzaamheden, brengt Van Duijnen Horeca Service de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Wederpartij. Leidt dit tot minder dan 20% meerwerk, dan brengt Van Duijnen Horeca Service dit zonder voorafgaande waarschuwing aan Wederpartij in rekening. Bij meerwerk van meer dan 20% zal Van Duijnen Horeca Service dit voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk bij Wederpartij melden. Beide partijen behouden zich het recht voor om in het geval dat voorafgaand of tijdens
de uitvoering blijkt dat er sprake is van meer dan 20% meerwerk, de overeenkomst te ontbinden zonder verdere compensatie verschuldigd te zijn. Van Duijnen Horeca Service mag de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst bij Wederpartij in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Van Duijnen Horeca Service zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
4. Het staat Van Duijnen Horeca Service vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
5. Van Duijnen Horeca Service behoudt zich het recht voor de diensten, zoals servers, software of anderszins ten behoeve van het gebruik van de hardware/goederen, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, updates, aanpassing of verbetering ten gunste van Van Duijnen Horeca Service of Wederpartij. Van Duijnen Horeca Service zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten haar kantooruren om laten plaatsvinden. Van Duijnen Horeca Service zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden zijn.
6. Indien naar het oordeel van Van Duijnen Horeca Service een gevaar ontstaat voor het functioneren van de goederen, servers, software of het netwerk van Van Duijnen Horeca Service, Wederpartij of derden en/of de leveringen van Van Duijnen Horeca Service worden verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of
uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, worden alle verplichtingen van Van Duijnen Horeca Service opgeschort en is Van Duijnen Horeca Service gerechtigd alle
maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat Wederpartij enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Van Duijnen Horeca Service onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Van Duijnen Horeca Service bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Wederpartij en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7. Van Duijnen Horeca Service spant zich er voor in de goederen en/of diensten, zoals software of anderszins ten behoeve van het gebruik van de hardware/goederen, gedurende de gehele overeengekomen serviceperiode actief te houden. Van Duijnen Horeca Service staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten/goederen. Van Duijnen Horeca Service is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de goederen/diensten. Vanwege de veelvuldige externe factoren die hierop een invloed kunnen uitoefenen verleent Van Duijnen Horeca Service derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten, zoals de te
gebruiken softwaretechniek. Indien Wederpartij verlangt dat in deze gevallen de diensten weer optimaal functioneren en worden weergegeven, kan Wederpartij een aanvullende serviceovereenkomst afsluiten.
8. Van Duijnen Horeca Service is gerechtigd om content die door Wederpartij geplaatst op een systeem van Van Duijnen Horeca Services te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden, technische bezwaren of weigering van betaling. Het voorgaande geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
9. Voor het aansluiten van het materiaal van derden of reeds aanwezige onderdelen gelden aanvullende voorwaarden:
a. Van Duijnen Horeca Services bepaalt of getracht wordt om de betreffende onderdelen aan te sluiten. Van Duijnen Horeca Services is niet verantwoordelijk indien het aansluiten niet lukt;
b. Er wordt geen garantie verleend op deze werkzaamheden of bestaande onderdelen of onderdelen van derden. Indien deze onderdelen naderhand defect gaan zal tot vervanging overgegaan worden voor rekening van Wederpartij;
c. Indien bij installatie blijkt dat deze onderdelen niet gebruikt kunnen worden zal vervangend materiaal geleverd worden voor rekening van Wederpartij;
d. Er wordt geen service en onderhoud verricht aan materiaal van derden of reeds bestaande onderdelen.
10. De kosten voor eventuele bouwkundige aanpassingen zijn voor rekening van de Wederpartij. Indien bij installatie blijkt dat de benodigde aanpassingen niet, althans niet correct doorgevoerd zijn, wordt opgelopen vertraging als meerwerk doorbelast.

6. Servicediensten
1. definities:
a. All Inclusive serviceovereenkomst: het verrichten van het preventief en correctief onderhoud inclusief het vervangen van defecte onderdelen.
b. Preventief onderhoud: afhankelijk van de productgroep:
Het normaal technisch reinigen en zo nodig het repareren en corrigeren van specifieke onderdelen zoals besturingen, kaartlezers en doseerkleppen. Het controleren en zo nodig bijstellen van de dosering en/of brixverhouding, de smaak van de drank en de goede werking van de apparatuur. Het technisch schoonmaken, bijstellen en het op deskundige wijze oliën van de specificeerde apparatuur;
c. Correctief onderhoud: het opheffen van de aangemelde storingen waaronder het uitvoeren van reparaties met indien nodig de vervanging van defecte onderdelen;
d. Aanvullend Technisch Reinigen: het doorspoelen van de aangesloten leidingen bestemd voor transport van bier, (koolzuurhoudende) limonade, wijn en gedistilleerd, alsmede het afstellen van de dosering en/of brixverhouding.
e. Storing: een gebeurtenis die ertoe leidt dat de programmatuur niet functioneert overeenkomstig de overeengekomen specificaties of niet voor het gebruik op de locatie beschikbaar is.
2. Van Duijnen is gerechtigd om de servicekosten jaarlijks met 2,5% te verhogen ofwel – indien dit percentage hoger is – in januari te indexeren, conform publicaties van het CBS. De servicekosten worden niet gewijzigd indien een indexering leidt tot een lager tarief. Indien Van Duijnen Horeca Service een hogere prijsstijging wenst door te voeren, dan is zij gerechtigd om tot 2 maanden voor het aflopen van iedere looptijd nieuwe serviceprijzen kenbaar te maken. De eventuele jaarlijkse aanpassing van de verschuldigde vergoeding is mede afhankelijk van de ouderdom van de apparatuur, de hoeveelheid verwerkte ingrediënten in desbetreffende apparatuur en de kwaliteit van de dagelijkse verzorging. Wederpartij heeft de mogelijkheid om de nieuwe prijsstijging binnen 30 dagen niet te accepteren, waarna de overeenkomst zal eindigen tegen het einde van de dan lopende termijn. Indien Wederpartij niet of te laat reageert, wordt hij geacht de prijsstijging te hebben geaccepteerd en wordt de overeenkomst verlengd.
3. De voor de reiniging of onderhoud benodigde (vervangings)onderdelen en toebehoren worden bij Wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht tenzij de All Inclusive serviceovereenkomst is overeengekomen.
4. Van Duijnen Horeca Service verleent servicediensten op basis van een serviceovereenkomst of op basis van losse opdrachten waarvoor de van Van Duijnen Horeca Service geldende tarieven van toepassing zijn. Indien er tijdens het uitvoeren van de overeengekomen service-, onderhouds-, reparatiewerkzaamheden door Wederpartij opdracht wordt gegeven voor het verrichten van niet-overeengekomen werkzaamheden die derhalve buiten het servicecontract vallen, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor arbeid en onderdelen aan Wederpartij in rekening worden gebracht.
5. De service-, onderhouds-, reparatiewerkzaamheden vallen buiten het servicecontract indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade of stroomstoringen, of indien de zaken door
anderen dan Van Duijnen Horeca Service zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden.
6. Wederpartij zal te allen tijde de technicus van Van Duijnen Horeca Service dan wel de technicus van derde partijen die in opdracht werken van Van Duijnen Horeca Service de toegang verlenen tot de locatie alwaar de servicewerkzaamheden dienen te worden verricht.
7. Van Duijnen Horeca Service zal zich tot het uiterste inspannen om de aangemelde storing(en)/gebreken afhankelijk van het type servicecontract, binnen de gestelde responsetijd te (laten) verhelpen, maar Van Duijnen Horeca Service kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van
storingen die niet binnen de gestelde responsetijd verholpen kunnen worden.
8. Indien een onderdeel/goed bij aanvang van een serviceovereenkomst / eerste onderhoudsbeurt ouder is dan 6 maanden, voert Van Duijnen Horeca Service eerst een controlebeurt om de staat van het onderdeel/goed in kaart te brengen. Deze eerste reparatie en/of onderhoudsbeurt komt volledig voor
rekening van Wederpartij.
9. Wanneer partijen een servicecontract zijn overeengekomen is het Wederpartij niet toegestaan de goederen te verplaatsen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service. Alle prijzen en responsietijd zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder de opgegeven locatie. Bij een verplaatsing heeft Van Duijnen Horeca Service het recht de aangegeven responsietijd aan te passen en het tarief naar redelijkheid te verhogen in verband met de langere arbeids- en/of reistijd.
10. Indien een All Inclusive serviceovereenkomst of een combinatie van preventief en correctief onderhoud is overeengekomen, kan Wederpartij bij tussentijdse storing(en) gebruik maken van de Service Desk van Van Duijnen Horeca Service. In geval van een storing of schade aan de goederen, niet zijnde schade ten gevolge van slijtage door normaal gebruik, dient Wederpartij de Service Desk onverwijld te waarschuwen. De Servicedienst zal (normaliter) binnen 24 uur na melding van de storing tijdens de gebruikelijke werktijden van Van Duijnen Horeca Service voorrijden en daarna verhelpen zonder arbeids- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
11. Van Duijnen Horeca Service is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding van de responstijd van 24 uur en/of voor de benodigde tijd voor herstel.
12. Tenzij een All Inclusive serviceovereenkomst is overeengekomen, worden de (vervangings)onderdelen separaat in rekening gebracht.
13. De verschuldigde arbeids- en voorrijdkosten, voor werkzaamheden buiten de gebruikelijk werktijden van Van Duijnen Horeca Service, zoals na 17.00 uur en in het weekend, worden separaat in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief.
14. Werkzaamheden, als bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden, buiten de gebruikelijk werktijden van Van Duijnen Horeca Service, zoals na 17.00 uur en in het weekend, vallen niet onder het All Inclusive serviceovereenkomst. De hiervoor verschuldigde arbeids- en voorrijdkosten worden separaat in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief.
15. Voor zover reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van onder andere onoordeelkundige behandeling, nalatigheid, verwaarlozing al dan niet opzettelijke beschadiging, nieuwe aansluitingen, verplaatsing van apparatuur, verandering van programmatuur, zulks ter beoordeling van Van Duijnen Horeca Service, is Van
Duijnen Horeca Service gerechtigd de daarmee gemoeide kosten en van eventueel benodigde onderdelen, volgens het geldende tarief aan Wederpartij in rekening te brengen, ondanks een eventuele serviceovereenkomst.
16. Alle vervangen zaken worden eigendom van Van Duijnen Horeca Service.
17. Indien aan de apparatuur reparatiewerkzaamheden worden of zijn verricht door derden zonder schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service, is Van Duijnen Horeca Service gerechtigd de onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de desbetreffende apparatuur met onmiddellijke ingang en
zonder restitutie van reeds vooruitbetaalde vergoedingen te beëindigen of de eventueel verleende kortingen in te trekken en de overeenkomst verder te continueren.
18. Indien uit een mededeling of handeling van De wederpartij blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers/installaties op enig moment hoger is dan het bij het sluiten van de overeenkomst aangegeven aantal, is Van Duijnen gerechtigd de hoogte van de vergoeding te wijzigen met terugwerkende kracht.
19. Van Duijnen is gerechtigd eenmaal per jaar een audit uit te (laten) voeren bij De wederpartij om het daadwerkelijke aantal gebruikers/installaties vast te stellen. De wederpartij verplicht zich aan een dergelijke audit mee te werken. Beide partijen dragen de eigen kosten die met een dergelijke audit zijn gemoeid, met
dien verstande dat alle kosten verbonden aan de audit voor rekening van De wederpartij komen, indien komt vast te staan dat sprake is van een overschrijding van het vastgelegde maximumaantal.

7. DashBar
1. Indien het recht op de DashBar-programmatuur om welke reden ook eindigt, verplicht Wederpartij zich het gebruik van de DashBar te staken.
2. Het gebruik van DashBar geschiedt op eigen risico. Indien een derde bij Wederpartij een aanspraak pretendeert ten aanzien van het gebruik van Wederpartij van DashBar, is Wederpartij verplicht Van Duijnen Horeca Service onmiddellijk schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Van Duijnen Horeca Service behoudt het recht om als gevolg van een vermeende aanspraak de functionaliteiten van DashBar aan te passen zonder hierbij enige compensatie verschuldigd te zijn. Wederpartij dient hieraan mee te werken.
3. Indien Wederpartij de DashBar-programmatuur op een computerconfiguratie van een derde wil installeren zodat deze derde de DashBar-programmatuur ten behoeve van Wederpartij kan beheren, behoeft hij daarvoor schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service. Van Duijnen Horeca Service is niet
verplicht deze toestemming te verlenen.
4. In het geval dat Wederpartij ernstig tekortschiet ten aanzien van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de DashBar en zij reeds tweemaal door Van Duijnen is gesommeerd om correct en volledig na te komen, is Van Duijnen gerechtigd om de serviceovereenkomst op te schorten.
5. Wederpartij heeft de verplichting tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden in de programmatuur, te voorkomen of te beperken.
Wederpartij zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd over de werking van de programmatuur.
6. Wederpartij zal in het bijzonder zorgdragen voor adequate informatie aan en contractuele afspraken met externen die handelingen verrichten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de programmatuur, over de risico’s verbonden aan het gebruik van een geautomatiseerd systeem voor het uitvoeren van transacties en daarmee samenhangende diensten. Denk hierbij aan de schoonmaker, drankleverancier of systeembeheerder.
7. Het is niet toegestaan om toegang tot de programmatuur aan derden te verstrekken, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Van Duijnen Horeca Service. Wederpartij is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van Wederpartij, via het account van Wederpartij
wordt gebezigd en de gevolgen daarvan. Wederpartij is verplicht om al het onbevoegde gebruik van de programmatuur zo spoedig mogelijk aan Van Duijnen Horeca Service te melden.
8. Wederpartij garandeert dat het verschaffen van toegang tot de bij hem in gebruik zijnde netwerkconfiguratie in het kader van de dienstverlening, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
9. Wederpartij vrijwaart Van Duijnen Horeca Service ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Wederpartij of ten behoeve van Wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Wederpartij is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens.
10. Van Duijnen Horeca Service zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de programmatuur. Hiertoe behoeft Van Duijnen Horeca Service geen toestemming van Wederpartij en Wederpartij is verplicht de update te accepteren. Updates kunnen wijzigingen in de
functionaliteiten met zich meebrengen. Bij een weigering van de update/nieuwe versie kan geen verder gebruik worden gegarandeerd. De bepalingen van de overeenkomst zijn ook op die nieuwe versie van toepassing.
11. DashBar betreft geen maatwerk. De standaard programmatuur voldoet niet noodzakelijkerwijs aan de behoeften van een individuele licentienemer. Voor maatwerk kan een offerte worden aangevraagd.

8. Verbintenissen van Wederpartij
1. Wederpartij stelt Van Duijnen Horeca Service in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Wederpartij verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Van Duijnen Horeca Service. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Op het door Wederpartij opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum;
Voor de uitvoering van werkzaamheden op locatie:
b) Er zorg voor dragen dat Van Duijnen Horeca Service tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
c) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van Wederpartij;
d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Van Duijnen Horeca Service behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, zodat Van Duijnen Horeca Service dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
f) Van Duijnen Horeca Service dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. Wederpartij dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel;
g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden door Van Duijnen Horeca Service worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent kleding en te gebruiken materialen;
h) Er zorg voor dragen dat Van Duijnen Horeca Service beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient Wederpartij Van Duijnen Horeca Service hieromtrent tijdig te informeren. Van Duijnen Horeca Service is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Wederpartij in rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Van Duijnen Horeca Service niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan Wederpartij te vergoeden.
4. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Duijnen Horeca Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Duijnen Horeca Service worden verstrekt. Wederpartij draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe Wederpartij deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Van Duijnen Horeca Service zijn verstrekt, heeft Van Duijnen Horeca Service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening
te brengen.
5. Voorafgaand aan de uitvoering dient Wederpartij de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Van Duijnen Horeca Service te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Van Duijnen Horeca Service zal deze naar haar beste weten beoordelen. Van Duijnen Horeca Service is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door Wederpartij.
6. Wederpartij draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
7. Het is Wederpartij verboden met een onvoldoende beveiligde server verbonden te zijn in het netwerk van Van Duijnen Horeca Service. Wanneer Wederpartij deze verplichtingen niet (correct) nakomt heeft Van Duijnen Horeca Service in dat geval het recht de diensten buiten gebruik te stellen of in zijn geheel te
verwijderen.
8. Software mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving). Van Duijnen Horeca Service neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door Wederpartij op de server. Wederpartij is geheel verantwoordelijk voor de informatie
die op de server geplaatst wordt. Wederpartij vrijwaart Van Duijnen Horeca Service onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de informatie die door Wederpartij op de server wordt geplaatst.
9. Het gebruik van scripts en andere programma’s op de servers van Van Duijnen Horeca Service is niet toegestaan.
10. Wederpartij staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Van Duijnen Horeca Service en/of derden.
11. Wederpartij zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van
bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is Wederpartij aansprakelijk.

9. Eigendomsvoorbehoud en risico overdracht
1. Het risico van verlies of waardevermindering van te leveren goederen gaat op Wederpartij over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van Wederpartij is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden. Wanneer Wederpartij de leveringsmethode kiest, wordt uitsluitend ‘Af magazijn’ geleverd.
2. Elke eigendomsoverdracht op basis van de overeenkomst tussen partijen gaat, mogelijk in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op Wederpartij nadat deze al hetgeen Wederpartij ter zake uit de overeenkomst aan Van Duijnen Horeca Service verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten. Wederpartij krijgt met eerdere toegang tot websites, software ed. slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.
3. Ingevolge het eigendomsvoorbehoud is Wederpartij derhalve niet gerechtigd om de eigendommen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
4. Wederpartij verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Van Duijnen Horeca Service tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een met eigendomsvoorbehoud geleverd goed.
Wederpartij is tevens gehouden ten behoeve van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren tegen schade en diefstal.
5. Wanneer Wederpartij in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is Wederpartij verplicht op verzoek van Van Duijnen Horeca Service alle benodigde medewerking te leveren waardoor Van Duijnen Horeca Service weer onbezwaarlijk over het geleverde kan beschikken. Dit houdt mede in de
eventuele plicht om op verzoek van Van Duijnen Horeca Service het geleverde voor eigen rekening en risico te deinstalleren en retour te zenden.
6. Wanneer Wederpartij één van de in dit artikel genoemde verplichtingen niet (correct) nakomt verbeurt Van Duijnen Horeca Service per overtreding een direct opeisbare boete van EUR. 10.000,-.

10. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten; tussentijdse opzegging is niet mogelijk, zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen.
2. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door Wederpartij niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk
tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 2 maanden.
3. Van Duijnen Horeca Service heeft het recht de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Wederpartij zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Wederpartij (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, Wederpartij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Wederpartij onder curatele of bewind wordt gesteld;
c) Er op een aan Wederpartij toekomend recht beslag wordt gelegd;
d) Zij binnen twee werkdagen na het aanvaarden van de overeenkomst door Wederpartij tot het besluit komt de opdracht, om welke reden dan ook, niet te willen uitvoeren.
4. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Wederpartij aan Van Duijnen Horeca Service verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

11. Garantie en aansprakelijkheid
1. Geleverde goederen worden gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten met uitsluiting van slijtagegevoelige onderdelen. Onder slijtagegevoelige onderdelen worden alle productonderdelen verstaan die tijdens het gebruikelijke onderhoud binnen een jaar na gebruik, dienen te worden vervangen. De door Van Duijnen Horeca Service gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de betreffende fabrieksgaranties.
2. Wederpartij is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Wederpartij binnen 7 dagen na levering Van Duijnen Horeca Service hieromtrent te informeren.
3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid of in het geval van garantie zal Van Duijnen Horeca Service het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft
Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding.
4. Wanneer Wederpartij Van Duijnen Horeca Service omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Wederpartij de afronding van een fase heeft bevestigd, Wederpartij toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen of een jaar is verstreken nadat
een zaak is geleverd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel.
5. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Wederpartij is toe te rekenen, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding of schadevergoeding. De bewijslast dat een fout niet aan Wederpartij is toe te rekenen ligt bij Wederpartij.
6. Een omstandigheid die voor rekening komt van Wederpartij is het (al dan niet bewust) (laten) installeren/toegang verlenen van virussen op systemen/hardware/software. In veel van deze gevallen biedt een door Van Duijnen Horeca Service gemaakte back-up geen soelaas omdat deze bijvoorbeeld op dezelfde server staan en daardoor ook zijn getroffen door het virus. Een back-up omvat derhalve niet de garantie dat bestanden en andere content kunnen worden teruggehaald in het geval van een virus. Schade toegerekend aan virussen vallen te allen tijde buiten de aansprakelijkheid van Van Duijnen Horeca Service. Dienstverlening ter verhelping van virussen of de gevolgen daarvan vallen te allen tijde buiten de serviceovereenkomsten en worden aanvullend in rekening gebracht. Indien Van Duijnen Horeca Service schade lijdt door een virus dat via of onder verantwoordelijkheid van Wederpartij is binnengekomen, dan is Wederpartij gehouden deze schade te vergoeden.
7. Van Duijnen Horeca Service is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
9. Wederpartij heeft nimmer recht op enige remedie indien Wederpartij onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service, eigenhandig wijzigingen in het door Van Duijnen Horeca Service geleverde aanbrengt of doet aanbrengen. Wederpartij heeft evenmin recht op enige remedie indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zakendoor anderen dan Van Duijnen Horeca Service zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden.
Wederpartij is verplicht om de goederen met gepaste zorg te behandelen en zij dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de goederen/dienst deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de goederen en/of de instructies van Van Duijnen Horeca Service. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan Van Duijnen Horeca Service niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.
10. Van Duijnen Horeca Service is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor reeds geïnstalleerde programma’s en opgeslagen data op datadragers. Wederpartij dient hiervan alvorens de hardware aan Van Duijnen Horeca Service ter reparatie aan te bieden zelf een back-up te maken.
11. Door verplaatsing van de goederen vervalt iedere aansprakelijkheid of garantie. Wanneer Wederpartij de goederen wenst te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat zij gaat verhuizen, dient Wederpartij Van Duijnen Horeca Service hieromtrent tijdig te informeren. Voor behoudt van de garantie dienen deze handelingen door of namens Van Duijnen Horeca Service te worden verricht. De hiermee gemoeide kosten, arbeid en noodzakelijke hulpmiddelen, komen alsdan voor rekening van Wederpartij.
12. Mocht Van Duijnen Horeca Service onverwijld jegens Wederpartij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Van Duijnen Horeca Service gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders het bedrag van het honorarium
dat Van Duijnen Horeca Service voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes
maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
13. Aansprakelijkheid van Van Duijnen Horeca Service reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
14. Wederpartij vrijwaart Van Duijnen Horeca Service voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Van Duijnen Horeca Service heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Wederpartij onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en
bescheiden.
15. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Van Duijnen Horeca Service tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis of – indien dit moment eerder is – na de levering.
16. Wederpartij heeft in het kader van een schadebeperkingsplicht, in het geval van een storing of gebrek waardoor een tapinstallatie niet kan worden gebruikt, de plicht om deze tijdelijk te vervangen door handmatige tapinstallaties.
17. Van Duijnen Horeca Service is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van De wederpartij gebaseerd op basis van adviezen van Van Duijnen Horeca Service. Behoudens schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service is De wederpartij niet gerechtigd om op enige wijze de inhoud van adviezen
bekend te maken aan derden, zij is derhalve volledig aansprakelijk ten aanzien van derden aan wie zij deze adviezen bekendmaakt.

12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Duijnen Horeca Service geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare
stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Van Duijnen Horeca Service opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Van Duijnen Horeca Service onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Van Duijnen Horeca Service bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Wederpartij en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Van Duijnen Horeca Service bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

13. Privacy
1. Wederpartij is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Van Duijnen Horeca Service onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens verwerkt van Wederpartij en derden zoals IP-adressen en contactgegevens en het gebruik van de DashBar-programmatuur. Van Duijnen Horeca Service slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Wederpartij garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens die door Wederpartij of derden worden ingevoerd of verwerkt in de programmatuur van Van Duijnen Horeca Service. Bij Wederpartij ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. Wederpartij
staat er jegens Van Duijnen Horeca Service voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Wederpartij vrijwaart Van Duijnen Horeca Service van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Wederpartij kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Wederpartij. Van Duijnen Horeca Service zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Wederpartij na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Van Duijnen Horeca Service begrepen en komen volledig voor rekening van Wederpartij.
4. Het is Van Duijnen Horeca Service toegestaan in advertenties, reclame-uitingen of anderszins binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Wederpartij één van zijn klanten is.
5. Van Duijnen Horeca Service is gerechtigd om alle data die geanalyseerd kan worden in verband met de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, uit het gebruik van DashBar te gebruiken voor promotionele doeleinden voor zover deze, of de onderliggende gegevens, niet te herleiden zijn tot Wederpartij of de aan haar
verbonden personen. Het is Van Duijnen Horeca Service toegestaan om (software in te zetten om) gegevens van gebruikers van haar programmatuur geanonimiseerd te verzamelen en te verwerken en commercieel te gebruiken.
6. Tenzij de goederen of gegevensdragers zich er niet voor lenen, is Van Duijnen Horeca Service te allen tijde gerechtigd om haar naam op de goederen of gegevensdragers te (laten) vermelden of verwijderen en is het Wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service data openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

14. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Van Duijnen Horeca Service is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Wederpartij is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca Service.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van
toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Van Duijnen Horeca Service valt.